Misyon & Vizyon

mail MİSYONUMUZ...

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimer Meslek Yüksekokulu; Evrensel nitelikte bilgi ile donanmış, bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletişim becerisine sahip, paylaşımcı, katılımcı, değişen koşullara uyum sağlayabilen, yöre yaşayanlarının düşünsel aydınlanmasına, kültürel ve sanatsal değerler yaratmaya yönelik hizmet etmeyi ve toplumla bütünleşerek bu görevlerini evrensel standartlarda kalite yönetimi ile yürütmeyi görev edinen, problem çözme yetisinde ve ekip çalışması ruhuna sahip, önderlik yapabilecek vasıfta, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı ve onları özümsemiş, vatan sever ve toplumsal değerlere saygılı, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Ulusal ve uluslar arası düzeyde; kendi alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip sorgulayıcı, araştırıcı, çözümleyici düşünce yapısında, insani değerlere saygılı işgücü yetiştirmek, bilgiyi paylaşarak yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmak ve Endüstriyel  alanında sahip olduğu entelektüel birikim ile toplumu bilgilendirmektir.

Gelişen teknolojilerin bir sonucu olarak ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda özellikle hizmet sektörlerine ara elemanlar yetiştirmek amacıyla üniversitemiz bünyesinde 2 yıllık programları içeren Meslek Yüksekokulumuzun amacı; iki yıllık Meslek yüksekokul eğitimini özellikle Meslek liselerinden mezun olan öğrencilere yönelik; onların bilgi, beceri ve yeteneklerini daha da geliştirerek, hem nitelikli emek gücü ihtiyacını karşılamak hem de ulusal ve uluslararası dinamiklere uygun mezunlar yetiştirmektir.

mail VİZYONUMUZ...

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu;  İş dünyasının talep ettiği ara eleman olarak iş gücü eğitimini nitelikli olarak gerçekleştirirken, sürekli gelişen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, İlimizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, yüksekokul ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğini sağlamada öncü, internet üzerinden yürütülen eğitim ve öğretimi etkin bir şekilde yürüten ve servis sağlayan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkesini belirlemiş, sürekli gelişen meslek elemanlarıyla örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir yüksekokul olmaktır.

Meslek alanında endüstrinin istediği bilgi ve beceriye sahip, çalıştığı işyerlerinde insanlarla kolay diyalog kurabilen, bir yabancı dili temel seviyede bilen, bilgisayarı kullanabilen, sosyal, kültürel etkinliklere doğrudan ve dolaylı katkı sağlayabilen ara insan gücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir.